MITRAŠEVIĆ TRANSPORT I LOGISTIKA D.O.O. - Poslovni partneri

MITRAŠEVIĆ TRANSPORT I LOGISTIKA D.O.O.

MLJEKARA DULE
28. септембар 2016.
MASTER-WOOD SIMIĆ D.O.O.
28. септембар 2016.

 

Mitrašević d.o.o. je kompanija osnovana 1997. godine sa sjedištem u Brčkom, Bosna i Hercegovina. Osnovna djelatnost preduzeća je opremanje kompletnih ugostiteljskih objekata, trgovina na veliko i malo uređajima i opremom za ugostiteljstvo, prodaja sitnog inventara, montaža isporučene opreme, kao i servisiranje i održavanje kompletne ugostiteljske opreme. Mitrašević d.o.o. je moderna i perspektivna kompanija koja svoj posao shvata ozbiljno, što dokazuje i širok asortiman proizvoda u kojem se nalazi cca 8.500 artikala renomiranih evropskih proizvođača opreme za ugostiteljstvo. U sklopu administrativnog dijela naše kompanije nalaze se skladišni i izložbeni prostor na ukupnoj površini od 2.500 m². Proces kupovine artikala u kompaniji Mitrašević je olakšan zahvaljujući bogato opremljenom izložbenom prostoru i stručnom osoblju koje u njemu radi. Potencijalnim kupcima Mitrašević d.o.o. ujedno nudi kvalitetnu, brzu i efikasnu isporuku jer kompanija posjeduje odlično opremljen magacin robe na koji je izuzetno ponosna. Za sve proizvode iz asortimana osigurana je zakonski predviđena proizvođačka i uvozna dokumentacija. Uz našu montažu, asistenciju i kvalitetan servis, kupcu je zagarantovan dobar izbor.

Mitrašević Transport & Logistika je kompanija osnovana 2007. godine sa sjedištem u Brčkom, Bosna i Hercegovina kao jedna od sestrinskih kompanija već uspješne i ostvarene Mitrašević  d.o.o. Na osnovu dugogodišnjeg iskustva u radu, kompanija Mitrašević zna da je efikasan transport preduslov za kvalitetan biznis pa je porastom obima poslova matične kompanije, osnivanje kompanije Mitrašević Transport & Logistika bio logičan slijed događaja. Osnovna strategija razvoja našeg preduzeća je konstantna nabavka najsavremenijih vozila i tehnologije kako bi u svakom trenutku mogli da budemo konkurentni na međunarodnom tržištu. Stalno se radi na modernizaciji logističke infrastrukture i IT podrške. Naša poslovna politika jeste pružanje efikasne, kvalitetne i brze usluge transporta, a naše cijene su u svakom momentu konkurentne i prihvatljive kako na stranom, tako i na domaćem tržištu na zadovoljstvo naših klijenata. U skladu sa našom strategijom razvoja kompanija Mitrašević Transport & Logistika u daljnjem periodu ima u planu da poveća svoj vozni park, proširi svoje poslovanje na tržištima na kojima posluje, kao i da ude na nova specifična tržišta. Planiran je razvoj i novih logističkih usluga i sveukupno poboljšanje naše dosadašnje ponude.

Митрашевић д.о.о. је компанија основана 1997. године са сједиштем у Брчком, Босна и Херцеговина. Основна дјелатност предузећа је опремање комплетних угоститељских објеката, трговина на велико и мало уређајима и опремом за угоститељство, продаја ситног инвентара, монтажа испоручене опреме, као и сервисирање и одржавање комплетне угоститељске опреме. Митрашевић д.о.о. је модерна и перспективна компанија која свој посао схвата озбиљно, што доказује и широк асортиман производа у којем се налази цца 8.500 артикала реномираних европских произвођача опреме за угоститељство. У склопу административног дијела наше компаније налазе се складишни и изложбени простор на укупној површини од 2.500 м². Процес куповине артикала у компанији Митрашевић је олакшан захваљујући богато опремљеном изложбеном простору и стручном особљу које у њему ради. Потенцијалним купцима Митрашевић д.о.о. уједно нуди квалитетну, брзу и ефикасну испоруку јер компанија посједује одлично опремљен магацин робе на који је изузетно поносна. За све производе из асортимана обезбијеђена је законски предвиђена произвођачка и увозна документација. Уз нашу монтажу, асистенцију и квалитетан сервис, купцу је загарантован добар избор.

Митрашевић Транспорт & Логистика је компанија основана 2007. године са сједиштем у Брчком, Босна и Херцеговина као једна од сестринских компанија већ успјешне и остварене Митрашевић  д.о.о. На основу дугогодишњег искуства у раду, компанија Митрашевић зна да је ефикасан транспорт предуслов за квалитетан бизнис па је порастом обима послова матичне компаније, оснивање компаније Митрашевић Транспорт & Логистика био логичан слијед догађаја. Основна стратегија развоја нашег предузећа је константна набавка најсавременијих возила и технологије како би у сваком тренутку могли да будемо конкурентни на међународном тржишту. Стално се ради на модернизацији логистичке инфраструктуре и ИТ подршке. Наша пословна политика јесте пружање ефикасне, квалитетне и брзе услуге транспорта, а наше цијене су у сваком моменту конкурентне и прихватљиве како на страном, тако и на домаћем тржишту на задовољство наших клијената. У складу са нашом стратегијом развоја компанија Митрашевић Транспорт & Логистика у даљем периоду има у плану да повећа свој возни парк, прошири своје пословање на тржиштима на којима послује, као и да уде на нова специфична тржишта. Планиран је развој и нових логистичких услуга и свеукупно побољшање наше досадашње понуде.

Mitrašević d. o. o. je kompanija osnovana 1997. god. sa sjedištem u Brčkom, Bosna i Hercegovina. Osnovna djelatnost poduzeća je opremanje kompletnih ugostiteljskih objekata, trgovina na veliko i malo uređajima i opremom za ugostiteljstvo, prodaja sitnog inventara, montaža isporučene opreme, kao i servisiranje i održavanje kompletne ugostiteljske opreme. Mitrašević d. o. o. je moderna i perspektivna kompanija koja svoj posao shvaća ozbiljno, što dokazuje i širok asortiman proizvoda u kojem se nalazi cca 8.500 artikala renomiranih europskih proizvođača opreme za ugostiteljstvo. U sklopu administrativnog dijela naše kompanije nalaze se skladišni i izložbeni prostor na ukupnoj površini od 2.500 m2. Proces kupovine artikala u kompaniji Mitrašević olakšan je zahvaljujući bogato opremljenom izložbenom prostoru i stručnom osoblju koje u njemu radi. Potencijalnim kupcima Mitrašević d. o. o. ujedno nudi kvalitetnu, brzu i učinkovitu isporuku jer kompanija posjeduje odlično opremljeno skladište robe na koje je iznimno ponosna. Za sve proizvode iz asortimana osigurana je zakonski predviđena proizvođačka i uvozna dokumentacija. Uz našu montažu, asistenciju i kvalitetan servis kupcu je zagarantiran dobar izbor.

Mitrašević Transport & Logistika je kompanija osnovana 2007. godine sa sjedištem u Brčkom, Bosna i Hercegovina, kao jedna od sestrinskih kompanija već uspješne i ostvarene Mitrašević d. o. o. Na temelju dugogodišnjeg iskustva u radu kompanija Mitrašević zna da je učinkovit promet preduvjet za kvalitetno poslovanje pa je porastom opsega poslova matične kompanije, osnivanje kompanije Mitrašević Transport & Logistika bio logičan slijed događaja. Osnovna strategija razvoja našeg poduzeća je konstantna nabava najsuvremenijih vozila i tehnologije kako bi u svakom trenutku mogli biti konkurentni na međunarodnom tržištu. Stalno se radi na modernizaciji logističke infrastrukture i IT potpore. Naša poslovna politika jeste pružanje učinkovite, kvalitetne i brze usluge prometa, a naše cijene su u svakom trenutku konkurentne i prihvatljive kako na stranom, tako i na domaćem tržištu na zadovoljstvo naših klijenata. U skladu s našom strategijom razvoja kompanija Mitrašević Transport & Logistika u daljnjem razdoblju ima u planu povećati svoj vozni park, proširiti svoje poslovanje na tržištima na kojima posluje, kao i ući na nova specifična tržišta. Planiran je razvoj i novih logističkih usluga i sveukupno poboljšanje naše dosadašnje ponude.

Mitrašević d.o.o. is a company founded in 1997. based in Brcko, Bosnia and Herzegovina. The main activity of the company is equipping complete catering facilities, wholesale and retail devices and equipment for catering, sale of small inventory, installation of supplied equipment, as well as servicing and maintenance of complete catering equipment. Mitrašević d.o.o. is a modern and promising company that takes its job seriously, as evidenced by the wide range of products in which it is located approx. 8500 items of renowned European manufacturers of catering equipment. Within the administrative part of our company there are warehouse and exhibition space on the total area of 2,500 m2. The process of purchasing items in the company Mitraševič is facilitated thanks to the richly equipped exhibition space and the professional staff working in it. Potential buyers Mitrašević d.o.o. At the same time, it offers quality, fast and efficient delivery because the company has a well-equipped warehouse of goods that it is extremely proud of. For all products from the assortment, legally foreseen production and import documentation has been provided. With our assembling, assistance and quality service, the customer is guaranteed a good choice.

Mitrašević Transport & Logistics is a company founded in 2007, based in Brčkorn, Bosnia and Herzegovina, as one of the sister companies already successful and realized Mitraševič doo Based on many years of experience in the company, Mitrašević knows that efficient transportation is a prerequisite for quality business and is an increase scope of business of the parent company, the founding company Mitrašević Transport & Logistics was a logical sequence of events. The basic strategy for the development of our company is the constant procurement of the latest vehicles and technology so that at any moment we can be competitive in the international market. It is constantly working on the modernization of logistics infrastructure and IT support. Our business policy is to provide efficient, high-quality and fast transport services, and our prices are competitive and acceptable at any time both on the foreign and domestic markets to the satisfaction of our clients. In line with our strategic development, Mitrasevic Transport & Logistics is planning to increase its fleet in the future, expand its operations in the markets on which it operates, and enter into new specific markets. Development of new logistics services and overall improvement of our existing offers is planned.

Comments are closed.