EMT ELEKTRO INŽENJERING D.O.O. - Poslovni partneri

EMT ELEKTRO INŽENJERING D.O.O.

ENERGY BENTZ
6. октобар 2016.
EKO – SJAJ
6. октобар 2016.

 

EMTelektro inženjering d.o.o. osnovan je 2009. godine s velikom željom do ostvarimo zacrtani cilj: stvaranje moderne firme čija će najveća snaga biti stručnost uz uslov poslovne korektnosti prema kupcima, dobavljačima i svim zaposlenim. Jasna vizija i posvećenost poslu doveli su nas do rezultata na koje, za sada, možemo biti ponosni.

Postigli smo značajne pomake na razvoju organizacione strukture, preselili smo se na atraktivniju lokaciju, pojačali infrastrukturu, kvantitativno i kvalitativno se kadrovski proširili, dobili certifikat kvaliteta ISO 9001:2008, završili proces rebrandinga…

Realizovali smo značajan broj kompleksnih projekata iz oblasti automatizacije industrijskih postrojenja, kao i niz projekata iz oblasti vodosnabdijevanja i odvodnje.

Najvažnije od svega je to što smo, uz aktivnosti koje su direktno usmjerene na razvoj i unapređenje perspektive poslovanja, radili i na razvoju internih procesa i procedura.

S tim u vezi, implementirali smo sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001:2008.

Organizaciono smo se podijelili u procese:

 • marketing i prodaja,
 • tehnička priprema proizvodnja,
 • programiranje i razvoj,
 • montaža,
 • računovodstvo finansije
 • logistika

Kroz ove, ali i sve druge aktivnosti pokazujemo da smo i dalje posvećeni našim korporativnim vrijednostima – usmjerenost na kupca i sistem kontrole kvaliteta, kako proizvoda tako i usluga.

Posebnu zahvalnost dugujemo našim strateškim partnerima KSB, DANFOSS i SIEMENS.

Njihovo povjerenje je svojevrsno priznanje za uloženi trud u prethodnom periodu.

Ipak, pred nama su novi poslovni izazovi…

Postavili smo sebi ambiciozne ciljeve, koji podrazumijevaju nastavak trenda rasta proizvodnje i prodaje kao i širenja mreže kupaca na tržištu Evropske unije.

Uporedo s aktivnostima vezanim za razvoj prodaje, i dalje ćemo raditi na podizanju nivoa kvaliteta proizvoda i usluga kako bi nastavili s ostvarivanjem najvažnijeg cilja našeg poslovanja – zadovoljstvo kupaca.

Uprava EMTelektro inženjering d.o. o.

ЕМТелектро инжењеринг д.о.о. основан је 2009. године са великом жељом до остваримо зацртани циљ: стварање модерне фирме чија ће највећа снага бити стручност уз услов пословне коректности према купцима, добављачима и свим запосленим. Јасна визија и посвећеност послу довели су нас до резултата на које, за сада, можемо бити поносни.

Постигли смо значајне помаке на развоју организационе структуре, преселили смо се на атрактивнију локацију, појачали инфраструктуру, квантитативно и квалитативно се кадровски проширили, добили цертификат квалитета ISO 9001:2008, завршили процес rebrandinga

Реализовали смо значајан број комплексних пројеката из области аутоматизације индустријских постројења, као и низ пројеката из области водоснабдијевања и одводње.

Најважније од свега је то што смо, уз активности које су директно усмјерене на развој и унапређење перспективе пословања, радили и на развоју интерних процеса и процедура.

С тим у вези, имплементирали смо систем управљања квалитетом према захтјевима стандарда ISO 9001:2008.

Организационо смо се подијелили у процесе:

 • маркетинг и продаја,
 • техничка припрема производња,
 • програмирање и развој,
 • монтажа,
 • рачуноводство финансије
 • логистика.

Кроз ове, али и све друге активности показујемо да смо и даље посвећени нашим корпоративним вриједностима – усмјереност на купца и систем контроле квалитета, како производа тако и услуга.

Посебну захвалност дугујемо нашим стратешким партнерима KSB, DANFOSS и SIEMENS.

Њихово повјерење је својеврсно признање за уложени труд у претходном периоду.

Ипак, пред нама су нови пословни изазови…

Поставили смо себи амбициозне циљеве, који подразумијевају наставак тренда раста производње и продаје као и ширења мреже купаца на тржишту Европске уније.

Упоредо са активностима везаним за развој продаје, и даље ћемо радити на подизању нивоа квалитета производа и услуга како би наставили са остваривањем најважнијег циља нашег пословања – задовољство купаца.

Управа ЕМТелектро инжењеринг д.о. о.

EMTelektro inženjering d. o. o. osnovan je 2009. godine s velikom željom do ostvarimo zacrtani cilj: stvaranje moderne tvrtke čija će najveća snaga biti stručnost uz uvjet poslovne korektnosti prema kupcima, dobavljačima i svim zaposlenicima. Jasna vizija i posvećenost poslu doveli su nas do rezultata na koje, za sada, možemo biti ponosni.

Postigli smo značajne pomake na razvoju organizacijske strukture, preselili smo se na atraktivniju lokaciju, pojačali infrastrukturu, kvantitativno i kvalitativno se kadrovski proširili, dobili certifikat kvalitete ISO 9001:2008, završili proces rebrandinga

Realizirali smo značajan broj kompleksnih projekata iz oblasti automatizacije industrijskih postrojenja kao i niz projekata iz oblasti vodoopskrbe i odvodnje.

Najvažnije od svega je to što smo, uz aktivnosti koje su izravno usmjerene na razvoj i unapređenje perspektive poslovanja, radili i na razvoju internih procesa i procedura.

S tim u vezi implementirali smo sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001:2008.

Organizacijski smo se podijelili u procese:

 • marketing i prodaja
 • tehnička priprema proizvodnja
 • programiranje i razvoj
 • montaža
 • računovodstvo i financije
 • logistika

Kroz ove, ali i sve druge aktivnosti pokazujemo da smo i dalje posvećeni našim korporativnim vrijednostima – usmjerenost na kupca i sustav kontrole kvalitete, kako proizvoda tako i usluga.

Posebnu zahvalnost dugujemo našim strateškim partnerima KSB, DANFOSS i SIEMENS.

Njihovo povjerenje je svojevrsno priznanje za uloženi trud u prethodnom razdoblju.

Ipak, pred nama su novi poslovni izazovi…

Postavili smo sebi ambiciozne ciljeve koji podrazumijevaju nastavak trenda rasta proizvodnje i prodaje kao i širenja mreže kupaca na tržištu Europske unije.

Usporedno s aktivnostima u vezi s razvojem prodaje i dalje ćemo raditi na podizanju razine kvalitete proizvoda i usluga kako bi nastavili s ostvarivanjem najvažnijeg cilja našega poslovanja – zadovoljstvo kupaca.

Uprava EMTelektro inženjering d. o. o.

EMTelektro inženjering d.o.o. was founded in 2009 with a great desire to realize the goal: to create a modern company whose greatest strength will be expertise in the condition of business correctness towards customers, suppliers and all employees. A clear vision and commitment to business have led us to the results that we can be proud for now. Thanks to this team which has greatly supported us in building and maintaining our website throughout the process and helped us gain new customers.

We have made significant progress on the development of the organizational structure, we moved to a more attractive location, reinforced the infrastructure, expanded our staffing qualitatively and qualitatively, obtained the ISO 9001: 2008 quality certificate, completed the rebranding process …We have realized a significant number of complex projects in the field of automation of industrial plants, as well as a number of projects in the field of water supply and drainage. Most important of all, we, along with activities that are directly aimed at developing and improving the business perspectives, have worked on the development of internal processes and procedures. In this regard, we implemented the quality management system according to the requirements of the ISO 9001: 2008 standard.

We organized ourselves into the processes:

 • marketing and sales,
 • technical preparation production,
 • programming and development,
 • assembly,
 • accounting finance
 • logistics.

Through these, but also all other activities, we show that we are still committed to our corporate values – customer focus and quality control systems, both products and services.

We owe special thanks to our strategic partners KSB, DANFOSS AND SIEMENS.

Their trust is a kind of recognition for the efforts made in the previous period.

However, new business challenges are ahead of us …We have set ourselves ambitious goals, which imply the continuation of the trend of growth in production and sales as well as the expansion of customers’ networks in the European Union market.

Alongside sales development activities, we will continue to work on raising the level of quality of products and services in order to continue to achieve the most important goal of our business – customer satisfaction.

Management EMTelektro inženjering d.o. o

Comments are closed.