SANTOVAC D.O.O. - Poslovni partneri

SANTOVAC D.O.O.

SAS D.O.O.
26. септембар 2016.
RAN – RAD
26. септембар 2016.

 

Najveća tržnica na Balkanu

Tržnica Arizona nalazi se na idealnoj geografskoj lokaciji, nedaleko od granice sa Srbijom i Hrvatskom 15 km zapadno od Brčkog, na magistralnom putu Orašje – Tuzla.

Zbog specifičnog statusa Brčkog, koje je organizovano kao decentralizovana lokalna zajednica – Distrikt, sa vlastitom Vladom te zakonima koji podstiču investiranje i olakšavaju registrovanje privrednih subjekata, tržnica Arizona postala je mjesto na kojem je veliki broj trgovaca i proizvođača iz regije prepoznao šansu za kvalitetno poslovanje.

Površina tržnice od oko 75 ha, posjeduje vlastitu infrastrukturu i nudi oko 75.000 m² izgrađenog poslovnog prostora različite namjene.

Na Arizoni svakodnevno posluje oko 2.000 privrednih subjekata, nudeći raznovrsne proizvode i robe od kojih izdvajamo odjevne predmete, obuću, kozmetiku, bijelu tehniku, keramiku… Osim trgovine, razvijen je i uslužni sektor. Jednostavno rečeno – Na tržnici Arizona možete pronaći apsolutno sve, od igle do lokomotive.

Tržnica posjeduje više cjelina od kojih posebno izdvajamo poslovni centar „Ibis“, „Kinesku pijacu“, te Zelenu tržnicu koja svakodnevno nudi velike količine voća i povrća u veleprodaji. Ona se prostire na površini od oko 3 ha. Cijene na tržištu voća i povrća u cijeloj BiH dijelom se formiraju i na osnovu cijena s Arizone, što svjedoči o tome koliki značaj ima ovaj dio tržnice.

Velika površina izgrađenih poslovnih prostora dostupna je i danas za sve vrste poslovanja, Tržnica predviđa korištenje određenog dijela ovog izgrađenog poslovnog prostora u proizvodne svrhe, te smo u tom smislu otvoreni za saradnju. U slučaju specifičnih zahtjeva, postoji mogućnost i izgradnje novih prostora za neke posebne namjene.

Kvalitet u upravljanju

Preduzeće „Santovac“ d.o.o. za proizvodnju promet i usluge, Brčko, formirano je 27. 5. 2002. godine, s osnovnim zadatkom investiranja, gradnje i upravljanja tržnicom „Arizona“, Brčko distrikt BiH, uz napomenu da naše poduzeće obavlja sljedeće:

 • visoko i nisko gradnja
 • gradnja, prodaja i iznajmljivanje poslovnih prostora
 • izdavanje pod zakup zemljišta u okviru tržnice „Arizona“
 • pružanje visokokvalitetnih usluga distribucije vode, uređenja površina, prikupljanja otpada, te pružanja i drugih vidova usluga na tržnici „Arizona“ , Brčko distrikt BiH
 • pružanje zaštitarskih usluga na tržnici „Arizona“ i van nje
 • ugostiteljska djelatnost.

Највећа тржница на Балкану

Пијаца Аризона налази се на идеалној географској локацији, недалеко од границе са Србијом и Хрватском 15 км западно од Брчког, на магистралном путу Орашје – Тузла.

Због специфичног статуса Брчког, које је организовано као децентрализована локална заједница – Дистрикт, са сопственом Владом те законима који подстичу инвестирање и олакшавају регистровање привредних субјеката, пијаца Аризона постала је мјесто на којем је велики број трговаца и произвођача из регије препознао шансу за квалитетно пословање.

Површина пијаце од око 75 ха, посједује властиту инфраструктуру и нуди око 75.000 м² изграђеног пословног простора различите намјене.

На Аризони свакодневно послује око 2.000 привредних субјеката, нудећи разноврсне производе и робе од којих издвајамо одјевне предмете, обућу, козметику, бијелу технику, керамику… Осим трговине, развијен је и услужни сектор. Једноставно речено – На појаци Аризона можете пронаћи апсолутно све, од игле до локомотиве.

Пијаца посједује више цјелина од којих посебно издвајамо пословни центар „Ибис“, „Кинеску пијацу“, те Зелену пијацу која свакодневно нуди велике количине воћа и поврћа у велепродаји. Она се простире на површини од око 3 ха. Цијене на тржишту воћа и поврћа у цијелој БиХ дијелом се формирају и на основу цијена са Аризоне, што свједочи о томе колики значај има овај дио пијаце.

Велика површина изграђених пословних простора доступна је и данас за све врсте пословања, Пијаца предвиђа коришћење одређеног дијела овог изграђеног пословног простора у производне сврхе, те смо у том смислу отворени за сарадњу. У случају специфичних захтјева, постоји могућност и изградње нових простора за неке посебне намјене.

Квалитет у управљању

Предузеће „Сантовац“ д.о.о. за производњу промет и услуге, Брчко, формирано је 27. 5. 2002. године, са основним задатком инвестирања, градње и управљања пијацом „Аризона“, Брчко дистрикт БиХ, уз напомену да наше подузеће обавља сљедеће:

 • високо и ниско градња
 • градња, продаја и изнајмљивање пословних простора
 • издавање под закуп земљишта у оквиру пијаце „Аризона“
 • пружање висококвалитетних услуга дистрибуције воде, уређења површина, прикупљања отпада, те пружања и других видова услуга на пијаци „Аризона“ , Брчко дистрикт БиХ
 • пружање заштитарских услуга на пијаци „Аризона“ и ван ње
 • угоститељска дјелатност.

Najveća tržnica na Balkanu

Tržnica „Arizona“ nalazi se na idealnoj geografskoj lokaciji, nedaleko od granice sa Srbijom i Hrvatskom, 15 km zapadno od Brčkog, na magistralnoj cesti Orašje – Tuzla.

Zbog specifičnog statusa Brčkog, koje je organizirano kao decentralizirana lokalna zajednica – distrikt, s vlastitom Vladom te zakonima koji potiču ulaganje i olakšavaju registriranje gospodarskih subjekata, tržnica „Arizona“ postala je mjesto na kojem je veliki broj trgovaca i proizvođača iz regije prepoznao šansu za kvalitetno poslovanje.

Površina tržnice od oko 75 ha, posjeduje vlastitu infrastrukturu i nudi oko 75.000 m2 izgrađenog poslovnog prostora različite namjene.

Na „Arizoni“ svakodnevno posluje oko 2.000 gospodarskih subjekata nudeći raznovrsne proizvode i robe od kojih izdvajamo odjevne predmete, obuću, kozmetiku, bijelu tehniku, keramiku… Osim trgovine razvijen je i uslužni sektor. Jednostavno rečeno – na tržnici „Arizona“ možete pronaći apsolutno sve, od igle do lokomotive.

Tržnica posjeduje više cjelina od kojih posebno izdvajamo poslovni centar „Ibis“, „Kinesku tržnicu“ te „Zelenu tržnicu“, koja svakodnevno nudi velike količine voća i povrća u veleprodaji. Ona se prostire na površini od oko 3 ha. Cijene na tržištu voća i povrća u cijeloj BiH dijelom se formiraju i na temelju cijena s „Arizone“, što svjedoči o tome koliki značaj ima ovaj dio tržnice.

Velika površina izgrađenih poslovnih prostora dostupna je i danas za sve vrste poslovanja. Tržnica predviđa korištenje određenog dijela ovog izgrađenog poslovnog prostora u proizvodne svrhe te smo u tom smislu otvoreni za suradnju. U slučaju specifičnih zahtjeva postoji i mogućnost izgradnje novih prostora za neke posebne namjene.

Kvaliteta u upravljanju

Poduzeće „Santovac“ d. o. o. za proizvodnju promet i usluge, Brčko, formirano je 27. 5. 2002. godine s osnovnom zadaćom investiranja, gradnje i upravljanja tržnicom „Arizona“, Brčko distrikt BiH, uz napomenu da naše Poduzeće obavlja sljedeće:

 • visokogradnja i niskogradnja
 • gradnja, prodaja i iznajmljivanje poslovnih prostora
 • izdavanje pod zakup zemljišta u okviru tržnice „Arizona“
 • pružanje visokokvalitetnih usluga distribucije vode, uređenja površina, prikupljanja otpada te pružanja i drugih vidova usluga na tržnici „Arizona“, Brčko distrikt BiH
 • pružanje zaštitarskih usluga na tržnici „Arizona“ i izvan nje
 • ugostiteljska djelatnost.

BIGGEST MARKET IN BALKANS

Arizona Market is located on the ideal geographical location, not far from border with Serbia and Croatia, 15 km west from Brcko, on motorway Orasje – Tuzla.

Due to the specific status of Brcko, which is organized as a decentralized local community – District, with its own Government, and laws which incite investments and make registration of business entities easier, the Arizona Market has become a place where the great number of merchants and producers from the region recognized an opportunity for good business. The surface of the market is around 75 Ha, it has its own infrastructure and offers 75,000 m2 of developed business space with various purposes.

Daily around 2000 business entities operates on Arizona, offering various products and goods from which we can point out clothing, footwear, cosmetics, appliances, tiles… Besides trade, also the services sector has developed. Simply said – You can find anything on the Arizona market, from a needle to locomotive.

The market has several entireties where we would like to point out the business enter “Ibis”, “Chinese market”, and Green market which daily offers large quantities of fruits and vegetables in wholesale. It spreads on territory of around 3 Ha. The prices on the fruits and vegetables market in the entire BiH are formed on basis of prices on Arizona market, and this testifies on importance of this part of the market.

A great surface with constructed business premises is also available for all type of businesses. The market has a certain part of this developed surface for production purposes, so we are open for cooperation also in this respect. In case of specific requirements, there is a possibility for construction of new spaces for special purposes.

QUALITY IN MANAGEMENT

The company “Santovac” d.o.o. for production, trade and services Brcko, was formed on May 27, 2002, with main task of investing, construction and management with the Arizona Market, Brcko District BiH, with remark that our company is concessionaire of the Arizona Market:

From the business activities we are dealing with, we would like to point out the following:

 • civil engineering and building construction,
 • construction, sale and leasing of business premises,
 • renting of land within the Arizona Market,
 • providing of high quality services of water distribution, landscaping, waste collection, and providing of other services on the Arizona Market, Brcko District BiH,
 • providing of security services on the Arizona Market, and outside of it,
 • catering activities.

santovac_doo0

 

santovac_doo

Comments are closed.